Stadgar

1 § Föreningens firma är ”FAJK”. Namnet är en förkortning för Föreningen för Anordnande av Journalistiska Knytkonferenser”. Föreningen är en ideell förening.

2 § Föreningens syfte är att organisera sammankomster och debatter kring journalistik. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och ska bedriva sin verksamhet i demokratisk anda.

3 § Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

4 § Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt minst två och högst tio övriga ledamöter. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter utses för tiden från ordinarie årsmöte och intill slutet av nästkommande ordinarie årsmöte. Endast föreningsmedlem kan utses till styrelseledamot eller ordförande.

5 § Alla styrelsemedlemmar delar solidariskt det ekonomiska ansvaret för föreningen.

6 § Firmatecknare är ordföranden och ytterligare en vid årsmötet utsedd styrelsemedlem. Vid belopp under 10 000 kr kan firmatecknarna agera var för sig, vid belopp över 10 000 kr skall det ske gemensamt. Samråd måste kunna verifieras, men kan ske via exempelvis mejl.

7 § Styrelsen skall sammanträda minst två gånger årligen. Styrelsen är beslutför om fler än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

8 § Årsmöte skall hållas årligen. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utfärdas senast två veckor före ordinarie respektive extra årsmöte.

På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

Val av mötesordförande,
Val av protokollförare,
Val av två justerare, tillika rösträknare,
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning,
Fastställande av röstlängd,
Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året,
Fråga om ekonomisk berättelse,
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår,
Val av styrelseledamöter och ordförande.
Övriga ärenden

Beslut fattas med muntligt bifall eller om så begärs, efter votering.
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

9 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

10 § Extra årsmöte hålls på styrelsens initiativ, eller efter en skriftlig begäran från minst en tiondel av föreningens medlemmar.

11 § Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Rösträtt kan ej utövas genom ombud.

12 § Som medlem räknas envar som betalar in den årliga medlemsavgiften. Föreningen är öppen för alla.

13 § Medlem kan av årsmötet uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot föreningens stadgar eller handlar på ett sådant sätt att han skadar föreningen eller motarbetar föreningens ändamål och intressen, eller ej fullgör betalningsskyldighet mot föreningen.

14 § Eventuellt överskott från arrangemang skall förvaltas av styrelsen för att kunna användas till nästkommande arrangemang eller annan förenlig medlemsverksamhet.

15 § Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar skänkas till välgörande ändamål som främjar god journalistik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: